Regulamin - Positive Group

Regulamin akcji promocyjnej „Bon za polecenie klienta”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Bon za polecenie klienta” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) dotyczącej bonu wydanego przez Positive Group Sp. z o.o., polegającej na przekazaniu klientom Positive Group Sp. z o.o. bonu o wartości 500 zł brutto.
 2. Szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej określone zostały w dalszej części Regulaminu.
 3. Akcja promocyjna organizowana jest przez Positive Group Sp. z o.o. Bóżnicza 15 / 6, 61-751 Poznań, KRS: 0000873499, NIP: 7831828076, zwaną dalej „Organizatorem”.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (w dalszej części umowy Osoba Polecająca) może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  1) jest Klientem Organizatora, związanym umową dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej lub/i elektrowni wiatrowej
   2) poleci Nowemu Klientowi wydzierżawienie gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej lub/i elektrowni wiatrowej Organizatorowi a wynikiem tego polecenia będzie podpisanie umowy dzierżawy gruntu pomiędzy Nowym Klientem a Organizatorem
 2.  Nowy Klient to taki, który nie jest związany z Organizatorem umową dzierżawy gruntu i zawierając w okresie trwania akcji promocyjnej umowę dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej lub/i elektrowni wiatrowej poda dane autoryzujące Osoby Polecającej w postaci imienia i nazwiska oraz wyrazi zgodę na udostępnienie Osobie Polecającej swoich danych (imię i nazwisko).
 3. Osoba Polecająca może polecić więcej niż jednego Nowego Klienta.
 4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 5. Udział w Akcji promocyjnej oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 6. Polecenie Nowego Klienta należy zgłosić mailowo na adres: biuro@positivepv.pl
 7. Wypłata wartości bonu Osobie Polecającej nastąpi do 14 dni od podpisania poświadczonej notarialnie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej lub/i elektrowni wiatrowej  pomiędzy Organizatorem a Nowym Klientem.
 8. Wypłata zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej faktury lub rachunku sporządzonego do umowy zlecenia pośrednictwa zawartej z Osobą Polecającą.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest POSITIVE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Bóżnicza 15 / 6, 61-751 Poznań), KRS: 0000873499, NIP: 7831828076, REGON: 387694735, zwana dalej „Administratorem”
 2. Informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać pisząc na adres mailowy: biuro@positivepv.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
  – w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na co Uczestnik wyraża zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  –  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W każdej chwili Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W celu skorzystania z wskazanych w pkt. 5 i 6 praw można przesłać wniosek na adres e-mail: biuro@positivepv.pl
 8. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.
 10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; podwykonawcom Organizatora (podmioty przetwarzające. np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne).
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 12.  Administrator nie będzie stosował wobec Uczestników Akcji  Promocyjnej zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej „Bon za polecenie klienta” wchodzi w życie z dniem 10.09.2021 r. i nie jest ograniczony czasowo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny.
 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji Promocyjnej.
 4. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Akcji Promocyjnej poprzez udostępnienie zaktualizowanego Regulaminu. Do poleceń dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z dnia polecenia.
 5. Organizator może zakończyć Akcję Promocyjną z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia umieszczając stosowną informację w na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że do dnia poleceń dokonanych przed dniem zakończenia Akcji Promocyjnej, Regulamin pozostaje wiążący.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Osoby Polecającej, która narusza postanowienia Regulaminu.
 7. Niekompletne, zniszczone, sfałszowane Bony nie będą uznawane przez Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.